Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
Status bezrobotnego

DOTACJE

Jednorazowe środki na ...

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania ...

IPD

Indywidualny Plan ...

20 000 zł z EFS-u

dotacje i ...

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów ...

http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501867slide_1.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/722908slide_2.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405565slide_3.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/614740slider_EFS_20_000_z__.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/682164slider_studia.jpg
News Image

DOTACJE

Jednorazowe środki na podjęcie...

News Image

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania się...

News Image

IPD

Indywidualny Plan Działania...

News Image

20 000 zł z EFS-u

dotacje i refundacje...

News Image

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów studiów...

Powiat dzierżoniowski: stopa bezrobocia, koniec września  2014 r.: 16,6 %; liczba bezrobotnych, koniec października  2014 r.: 4 762  osób.

Status bezrobotnego

Email Drukuj

Status bezrobotnego uzyskuje osoba która:

 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą.

 2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej tzn. nie wykonuje pracy lub nie świadczy usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa
  w rolniczej spółdzielni produkcyjnej , spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych.

 3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:

  • w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo

  • w połowie wymiaru czasu pracy ? w przypadku osoby niepełnosprawnej.

 4. Nie uczy się w szkole, z wyjątkiem osoby uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu wymagań tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.

 5. Ukończyła 18 lat.

 6. Nie ukończyła 60 lat ? kobieta lub 65 lat- mężczyzna.

 7. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej lub renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę .

 8. Po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, nie pobiera zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

 9. Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.

 10. Nie jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej, o powierzchni użytków rolnych, przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom rentowym i emerytalnemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

 11. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym
  z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.

 12. Nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:

  ?  zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo

  ?  nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.

 13. Nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników (w KRUS-ie).

 14. Nie jest tymczasowo aresztowana.

 15. Nie odbywa kary pozbawienia wolności.

 16. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

 17. Nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.

 18. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.

 19. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) ? powiatowym urzędzie pracy lub ? gdy nie jest zameldowana - to w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.


Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP masz prawo do:

 1. Korzystania z pośrednictwa pracy.

 2. Korzystania z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.

 3. Skierowania na prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne.

 4. Skierowania na przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, szkolenie.

 5. Ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 6. Otrzymania, o ile jesteś do tego uprawniony, zasiłku dla bezrobotnych.

 7. Korzystania (jeżeli nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej oraz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

 8. Odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych.

 9. Uzyskania pełnej informacji dotyczącej statusu osoby bezrobotnej.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP masz obowiązek:

 1. Zgłaszania się w urzędzie w wyznaczonych terminach w celu potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy.

 2. Przyjęcia propozycji zatrudnienia, do którego masz wystarczające kwalifikacje.

 3. Składania co miesiąc pisemnego oświadczenia o osiąganym przychodzie.

 4. Poddania się badaniom lekarskim, ustalającym Twoje zdolność do podjęcia pracy.

 5. W ciągu 7 dni osoba zarejestrowana musi poinformować urząd o:

  • uzasadnionej przyczynie niestawienia się w terminie,

  • podjęciu zatrudnienia,

  • pracy zarobkowej,

  • pozarolniczej działalności,

  • niezdolności do pracy, chorobie - zwolnienie lekarskie,

 6. Zawiadamiania urząd w przypadku:

  • zmiany miejsca zameldowania lub pobytu,

  • pobytu za granicą,

  • podjęciu nauki w systemie dziennym,

  • utraty dowodu osobistego,

  • odbywaniu kary pozbawienia wolności,

  • tymczasowego aresztowania,

  • rozpoczęciu zasadniczej służby wojskowej,

  • urodzeniu dziecka,

  • nabyciu gospodarstwa rolnego.

 7. Zwrotu:

  • kosztów szkolenia, jeżeli nie ukończył Pan/Pani szkolenia z własnej winy,

  • nienależnych świadczeń pieniężnych (zasiłek, dodatek szkoleniowy, stypendium,

 

oferty_pracy

pliki_do_pobrania

pupmen1
pupmen2
pupmen3
pupmen5
pupmen5

pupmen4

Realizowane projekty

kapital

efs

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje czy też najnowsze oferty pracy drogą mailową.

Jesteś tutaj: Strona Główna ABC BEZROBOTNEGO Status bezrobotnego

Nasi Partnerzy