Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
Status bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy - Dzierżoniów

DOTACJE

Jednorazowe środki na ...

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania ...

IPD

Indywidualny Plan ...

20 000 zł z EFS-u

dotacje i ...

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów ...

http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501867slide_1.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/722908slide_2.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405565slide_3.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/614740slider_EFS_20_000_z__.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/682164slider_studia.jpg
News Image

DOTACJE

Jednorazowe środki na podjęcie...

News Image

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania się...

News Image

IPD

Indywidualny Plan Działania...

News Image

20 000 zł z EFS-u

dotacje i refundacje...

News Image

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów studiów...

Powiat dzierżoniowski: stopa bezrobocia, koniec marca 2016r. : 13 %; liczba bezrobotnych, koniec kwietnia 2016r. : 3 781 osób.

Status bezrobotnego

Email Drukuj

MOŻESZ UZYSKAĆ STATUS BEZROBOTNEGO, JEŻELI:

 • posiadasz stałe lub czasowe zameldowanie na terenie powiatu dzierżoniowskiego lub
 • nie posiadasz żadnego meldunku* i przebywasz na ww. terenie,
 • ukończyłeś(aś) 18 lat;
 • nie osiągnąłeś(aś) wieku emerytalnego;
 • nie jesteś zatrudniony(a), tzn. nie wykonujesz pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;

 • nie wykonujesz innej pracy zarobkowej, tzn. nie wykonujesz pracy lub nie świadczysz usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa
  w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;

 • jesteś zdolny(a) i gotowy(a) do podjęcia zatrudnienia:
  • w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo
  • co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy , jeżeli  jesteś osobą niepełnosprawną;
  • nie uczysz się w szkole, z wyjątkiem osoby uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiujesz na studiach niestacjonarnych.
  • nie nabyłeś(aś) prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej lub renty rodzinnej
   w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • nie nabyłeś(aś) prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy,

   w wysokości co najmniej najniższej emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobierasz nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
  • nie pobierasz na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego;
  • nie jesteś właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej,
   o powierzchni użytków rolnych, przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlegasz ubezpieczeniom rentowym i emerytalnemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
  • nie uzyskujesz przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód
   z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
 1. zgłosiłeś(aś) do ewidencji działalności gospodarczej wniosek
  o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
 2. nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej;
 • nie podlegasz obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników
  (w KRUS-ie – nieruchomość rolna poniżej 2 ha przeliczeniowe);
 • nie jesteś tymczasowo aresztowany(a);
 • nie odbywasz kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego,
 • nie uzyskujesz miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 • nie pobierasz, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;
 • nie pobierasz po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego;
 • nie pobierasz na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków
  dla opiekunów zasiłku dla opiekuna.

*osoba nie posiadająca meldunku stałego w dowodzie w miejscu adresu (brak adresu) lub posiadająca decyzję o wymeldowaniu z meldunku stałego.

TRACISZ STATUS BEZROBOTNEGO, JEŚLI:

 • nie spełniasz warunków określonych w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy ;
 • otrzymasz pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej albo otrzymasz pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej, o której mowa w    art. 61e pkt 2 lit. a, albo otrzymałeś(aś) jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności”;
 • otrzymasz jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
 • nie wyraziłeś(łaś) zgody na ustalenie profilu pomocy; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:
  a) 120 dni w przypadku pierwszego nie wyrażenia zgody,
  b) 180 dni w przypadku drugiego nie wyrażenia zgody,
  c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego nie wyrażenia zgody;
 • rozpocząłeś(aś) realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu socjalnym lub podpisałeś(aś) kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego;
 • odmówiłeś(aś) bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej
  w ustawie;  pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;

 • odmówiłeś(aś) bez uzasadnionej przyczyny udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja  i Integracja, o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na  okres:
  a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy,
 • nie stawiłeś(aś) się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie
  i nie powiadomiłeś(aś) w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia w PUP odpowiednio na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszego niestawiennictwa,
b) 180 dni w przypadku drugiego niestawiennictwa,
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawiennictwa;

 • nie stawisz się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zameldowania/pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania/pobytu;
 • złożyłeś(aś) wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
 • własnej winy przerwałeś(aś) szkolenie, staż, realizację indywidualnego planu działania lub wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia ich przerwania na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania

 • po skierowaniu nie podjąłeś(aś) szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia,
b) 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia

 • pozostajesz niezdolny(a) do pracy wskutek choroby lub przebywania
  w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywaniaw zakładzie lecznictwa odwykowego
  w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
 • nie przedstawisz zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, na druku ZUS ZLA, o którym mowa w art. 80 ust. 2;
 • z własnej winy przerwałeś(aś)  program przygotowania zawodowego dorosłych i nie przystąpiłeś(aś)  do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.
 • z własnej winy przerwałeś(aś) udział w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja,     o którym mowa w art. 62a, realizowanych przez powiatowy urząd pracy, inne podmioty na jego zlecenie lub przez ośrodek pomocy społecznej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje na okres:

a) 120 dni w przypadku pierwszego przerwania,
b) 180 dni w przypadku drugiego przerwania
c) 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego przerwania

UWAGA!

Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:

 • kobiety w ciąży z powodu niezdolności do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w art. 33 ust. 4 pkt 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną;
 • kobiety po urodzeniu dziecka lub bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego,
  z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego;
 • bezrobotnego który został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez starostę jego wniosku
  o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia następnego po dniu otrzymania tych środków.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie Rynek 27
Dział Ewidencji i Świadczeń pokój numer 1 lub pokój numer 2
tel. (74) 8311992 lub tel. (74) 832 52 38


Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Bielawie ul. Wolności 109
Obsługa bezrobotnych i poszukujących pracy pokój numer 5
tel. (74) 831 19 52


PRAWA I OBOWIĄZKI

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP masz prawo do:

 1. Otrzymania, o ile jesteś do tego uprawniony, zasiłku dla bezrobotnych.
 2. Korzystania (jeżeli nie posiadasz innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego) z bezpłatnych świadczeń zakładów opieki zdrowotnej oraz zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Uzyskania pełnej informacji dotyczącej statusu osoby bezrobotnej.
 4. Korzystania z form wsparcia wspomagających powrót na rynek pracy. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak możemy Ci pomóc zajrzyj do zakładki CAZ – jak możemy Ci pomóc

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w PUP masz obowiązek:

 1. Zgłaszania się w urzędzie w wyznaczonych terminach.
 2. Przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, do  którego masz wystarczające kwalifikacje.
 3. Składania lub przesyłania oświadczenia o przychodach, pod rygorem odpowiedzialności karnej,  w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów.
 4. Poddania się badaniom lekarskim, ustalającym Twoją zdolność do podjęcia pracy.
 5. W ciągu 7 dni poinformowania urzędu o:
 • uzasadnionej przyczynie niestawienia się w wyznaczonym terminie,
 • podjęciu zatrudnienia*,
 • pracy zarobkowej*,
 • pozarolniczej działalności*,
 • niezdolności do pracy, chorobie  i dostarczenia zwolnienia lekarskiego na odpowiednim wzorze,

*osoba bezrobotna, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł.

6. Zawiadamiania urzędu w przypadku:
 • zmiany miejsca zameldowania lub pobytu,
 • pobytu za granicą,
 • podjęciu nauki w systemie dziennym,
 • utraty dowodu osobistego,
 • odbywania kary pozbawienia wolności,
 • tymczasowego aresztowania,
 • rozpoczęciu służby wojskowej,
 • urodzeniu dziecka,
 • nabyciu gospodarstwa rolnego,
 • nabycia prawa do świadczeń z ZUS,
 • nabycia prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy,
 • podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na podstawie odrębnych przepisów (np. w KRUS lub z tyt. odbywania stażu organizowanego przez inny podmiot, niż urząd pracy),
 • pobierania zasiłku stałego,
 • pobierania zasiłku dla opiekunów,
 • pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
 • udziału bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy, w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

7. Zwrotu:

 • kosztów szkolenia, jeżeli nie ukończyłeś(aś) szkolenia z własnej winy lub w przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie;
 • nienależnych świadczeń pieniężnych (zasiłek, dodatek aktywizacyjny, stypendium).
W razie pytań prosimy o kontakt:

POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE
DZIAŁ EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ
Rynek 27,
pokój nr 2, tel. 74/831 19 92 lub pokój nr 4, tel. 74/832 52 41

FILIA  POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BIELAWIE
Ul. Wolności 109
Pokój nr 5 tel. 74/831 19 52


 

Logo_UE_Fundusz_Spoeczny_RGB

oferty_pracy

pliki_do_pobrania

pupmen1
eurrrespupupi
pupmen3
pupmen5
pupmen5

pupmen4

Realizowane projekty

  logo_POWER_kolor_POZIOM

RPO_logoUE_NOWE_EFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

kfs


Jesteś tutaj: Strona Główna ABC BEZROBOTNEGO Status bezrobotnego

Nasi Partnerzy