Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
Staże

Powiatowy Urząd Pracy - Dzierżoniów

DOTACJE

Jednorazowe środki na ...

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania ...

IPD

Indywidualny Plan ...

20 000 zł z EFS-u

dotacje i ...

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów ...

http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501867slide_1.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/722908slide_2.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405565slide_3.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/614740slider_EFS_20_000_z__.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/682164slider_studia.jpg
News Image

DOTACJE

Jednorazowe środki na podjęcie...

News Image

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania się...

News Image

IPD

Indywidualny Plan Działania...

News Image

20 000 zł z EFS-u

dotacje i refundacje...

News Image

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów studiów...

Powiat dzierżoniowski: stopa bezrobocia, koniec marca 2016r. : 13 %; liczba bezrobotnych, koniec kwietnia 2016r. : 3 781 osób.

Staże

Staż pozwala osobie bezrobotnej nabyć umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z organizatorem stażu.

Celem stażu jest:

- umożliwienie bezrobotnemu nabycia kwalifikacji lub umiejętności praktycznych,

- zdobycie doświadczenia zawodowego w rzeczywistych warunkach pracy.

Organizatorem stażu może być: pracodawca, rolnicza spółdzielnia produkcyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkująca i prowadząca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, przedsiębiorca niezatrudniającego pracowników (na zasadach przewidzianych dla pracodawców).

Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, lub do 6 miesięcy – w przypadku pozostałych bezrobotnych.

Osoby bezrobotne kierowane są do odbycia stażu z uwzględnieniem profilu pomocy.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu stażu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.


Program powinien określać:

1)    nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;

2)    zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego;

3)    rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

4)    sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;

5)    opiekuna osoby objętej programem stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta.

Odbycie stażu potwierdzają dokumenty:

- zaświadczenie o odbyciu stażu wydane przez starostę (urząd pracy),

- opinia pracodawcy zawierająca informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego podczas stażu i pozyskanych umiejętnościach praktycznych.

 Uprawnienia i obowiązki osoby odbywającej staż

 • uczestnikowi stażu przysługuje stypendium ze środków Funduszu Pracy w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.
 • na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż organizator stażu jest zobowiązany do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator stażu jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 • czas pracy uczestnika stażu nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu, a bezrobotnego będącego osoba niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych (o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej).
 • stażysta codziennie podpisuje listę obecności.
 • stażysta zobowiązany jest do przestrzegania czasu pracy, przepisów i zasad obowiązujących u organizatora stażu.
 • stażysta sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

Uprawnienia i obowiązki organizatora stażu

 • we wniosku o staż organizator może wskazać imię i nazwisko proponowanego bezrobotnego przyjmowanego na staż,
 • organizator musi zawrzeć ze starostą umowę o staż,
 • na zasadach przewidzianych dla pracowników organizator zobowiązany jest do przeszkolenia bezrobotnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go z obowiązującym regulaminem pracy,
 • organizator zobowiązany jest zapoznać bezrobotnego z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami, zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • na zasadach przewidzianych dla pracowników organizator zobowiązany jest  do zapewnienia bezrobotnemu bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, informuje starostę o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu stażu,
 • w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu każdego miesiąca odbywania stażu dostarcza staroście listę obecności podpisywaną przez bezrobotnego,
 • niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu, wydaje bezrobotnemu opinię.

Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu, po wysłuchaniu organizatora stażu, może rozwiązać z organizatorem umowę o staż w przypadku niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania.

Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu, w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy (w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub w przypadku spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych),
 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie Rynek 27
Referat do spraw Aktywizacji pokój numer 5
tel. (74) 832 52 43

kontakt

 

Logo_UE_Fundusz_Spoeczny_RGB

oferty_pracy

pliki_do_pobrania

pupmen1
eurrrespupupi
pupmen3
pupmen5
pupmen5

pupmen4

Realizowane projekty

  logo_POWER_kolor_POZIOM

RPO_logoUE_NOWE_EFS

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

kfs


Jesteś tutaj: Strona Główna ABC PRACODAWCY Staże

Nasi Partnerzy