Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
Staże

DOTACJE

Jednorazowe środki na ...

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania ...

IPD

Indywidualny Plan ...

20 000 zł z EFS-u

dotacje i ...

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów ...

http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501867slide_1.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/722908slide_2.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405565slide_3.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/614740slider_EFS_20_000_z__.jpg
http://www.pupdzierzoniow.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/682164slider_studia.jpg
News Image

DOTACJE

Jednorazowe środki na podjęcie...

News Image

REFUNDACJE

Warunkiem ubiegania się...

News Image

IPD

Indywidualny Plan Działania...

News Image

20 000 zł z EFS-u

dotacje i refundacje...

News Image

STUDA PODYPLOMOWE

Finansowanie kosztów studiów...

Powiat dzierżoniowski: stopa bezrobocia, koniec listopada  2014 r.: 16,4 %; liczba bezrobotnych, koniec grudnia  2014 r.: 4 803  osób.

Staże

Staż pozwala osobie bezrobotnej nabyć umiejętności praktycznych, do wykonywania pracy i powierzonych zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z organizatorem stażu.

Staż w miejscu pracy odbywa się na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej przez starostę z organizatorem stażu określonym w umowie.


Czas trwania stażu

Staż trwający do 12 miesięcy mogą odbywać osoby,

 • bezrobotne do 25 roku życia,

 • bezrobotne, które w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie  lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej nie ukończyły  27 roku życia.

 

Staż trwający do 6 miesięcy mogą odbywać osoby:

 • bezrobotne do 25 roku życia,

 • długotrwale bezrobotne albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

 • kobiety  które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

 • bezrobotne powyżej 50 roku życia,

 • bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

 • bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

 • bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,

 • bezrobotne niepełnosprawne,

Program stażu powinien określać:

 • nazwę zawodu według klasyfikacji zawodów lub specjalności, której program dotyczy,

 • zakres zadań wykonywanych przez stażystę,

 • rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych po zakończeniu realizacji stażu,

 • opiekuna osoby objętej programem stażu ze wskazaniem stanowiska jakie opiekun zajmuje.

Uprawnienia i obowiązki osoby odbywającej staż:

 • Uczestnikowi stażu przysługuje stypendium ze środków Funduszu Pracy
  w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

 • Na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż organizator stażu jest zobowiązany do udzielania dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator stażu jest zobowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 • Czas pracy uczestnika stażu nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu,
  a bezrobotnego będącego osoba niepełnosprawną  7 godzin na dobę
  i 35 godzin tygodniowo.

 • Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej,
  w systemie pracy zmianowej, ani w godzinach nadliczbowych (o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy, starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu).

 • Stażysta codziennie podpisuje listę obecności.

 • Stażysta powinien przestrzegać czasu pracy, przepisów i zasad obowiązujących
  u organizatora.

 • Stażysta sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje
  o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych.

 

Uprawnienia i obowiązki organizatora stażu:

 • We wniosku o staż organizator może wskazać imię i nazwisko proponowanego bezrobotnego przyjmowanego na staż.

 • Organizator musi zawrzeć ze starostą umowę o staż.

 • Organizator powinien zapoznać bezrobotnego z programem stażu, obowiązkami
  i uprawnieniami, zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników.

 • Na zasadach przewidzianych dla pracowników organizator powinien zapewnić bezpłatne posiłki i napoje, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej.

 • Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni, informuje starostę o przerwaniach programu stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz innych zdarzeniach istotnych w realizacji programu.

 • W terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu dostarcza staroście listę obecności podpisywana przez bezrobotnego.

 • Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu, wydaje bezrobotnemu opinię.

 

Starosta na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub z urzędu, po wysłuchaniu organizatora stażu, może rozwiązać z organizatorem umowę o staż w przypadku niezrealizowania przez organizatora programu stażu lub niedotrzymania warunków jego odbywania.

 

Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora
i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu, w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,

 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy (zwłaszcza w przypadku spożywania w miejscu pracy lub stawienia się
  w stanie po spożyciu alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających),

 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.


Zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W DZIERŻONIOWIE
Rynek 27,
pokój 5, tel. 74/832 52 43

kontakt

 

oferty_pracy

pliki_do_pobrania

pupmen1
pupmen2
pupmen3
pupmen5
pupmen5

pupmen4

Realizowane projekty

kapital

efs

Newsletter

Zapisz się do newslettera jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje czy też najnowsze oferty pracy drogą mailową.

Jesteś tutaj: Strona Główna ABC PRACODAWCY Staże

Nasi Partnerzy