DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNEGO POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Okres oraz wysokość dofinansowania:

  • 12 miesięcy do 840,00 zł za pracę miesięcznie za bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat (nie więcej niż połowa minimalnego wynagrodzenia, które od 01.01.2014r. wynosi 1.680,00 zł brutto) lub
  • 24 miesiące do 840,00 zł za pracę miesięcznie za bezrobotnego, który ukończył 60 lat (nie więcej niż połowa minimalnego wynagrodzenia, które od 01.01.2014r. wynosi 1.680,00 zł brutto).

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku, gdy dofinansowanie trwa 12 m-cy oraz 12 m-cy w przypadku gdy dofinansowanie wynagrodzenia trwa 24 m-ce.

Zwrot dofinansowania w 100% wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od całości otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania w przypadku:

  • nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania oraz niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu,

Zwrot dofinansowania w 50% wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od całości otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji w przypadku:

  • utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania  oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia.

W przypadku:

– rozwiązania umowy o prace przez bezrobotnego
– wygaśnięcia zawartej umowy o pracę
– rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę na podstawie art. 52 kodeksu pracy ze skierowanym bezrobotnym Starosta kieruje na zatrudnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Zwrot dofinansowania nie następuje w przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy.

 Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Related Posts