KONKURS NA STANOWISKO PRACY – APLIKANT

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PRACY – APLIKANT

I. Nazwa i adres jednostki:

Straż Miejska Bielawa ul. Piastowska 1

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

– aplikant.

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

1. Wymagania niezbędne :

 • a)    obywatelstwo polskie
 • b)    ukończone 21 lat
 • c)    korzystanie z pełni praw publicznych
 • d)    wykształcenie co najmniej średnie
 • e)    nienaganna opinia
 • f)    pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 • g)    niekaralność sądowa
 • h)    uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • i)    znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1383 z późn. zm.)
 • j)   znajomość w stopniu co najmniej dobrym przepisów Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2013r. poz. 1399 z późn. zm.)
 • k)   znajomość ustaw: o  samorządzie gminnym, o ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Kodeksu Wykroczeń,
 • l)    znajomość ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. (Dz.U. 2013r. poz. 21)

2. Wymagania dodatkowe oraz cechy osobowościowe:

 • a)    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • b)    odporność na stres,
 • c)    umiejętność analitycznego podejścia do problemów,
 • d)    umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie ,
 • e)    zdecydowanie i samodzielność w działaniu ,
 • f)    zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi i współpracownikami,
 • g)    dyspozycyjność,
 • h)    kreatywność , skrupulatność , terminowość , cierpliwość ,
 • i)    poczucie odpowiedzialności,
 • j)    posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień ,
 • k)   gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych .

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości świadków zdarzenia,
 5. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażaj ą życiu i zdrowiu innych osób,
 8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy,
 • list motywacyjny wraz z wnioskiem o zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 • kopie świadectw pracy,
 • dowód osobisty ( kserokopia),
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, prowadzonej przez Straż Miejską w Bielawie,
 • kserokopia pierwszych dwóch stron z książeczki wojskowej oraz stron, na której znajduje się poświadczenie o przeniesieniu do rezerwy,
 • kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może objąć w/w stanowisko pracy,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

Kandydat wyłoniony z naboru będzie zobowiązany do przedłożenia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę, oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” uzyskanego na własny koszt z Krajowego Rejestru Karnego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „ Konkurs na Strażnika Miejskiego „  w terminie do dnia 8 kwietnia 2016 r. w Straży Miejskiej Bielawy ul. Piastowska 1.

Oferty niekompletne oraz wpływające poza otwartym postępowaniem kwalifikacyjnym nie będą rozpatrywane oraz nie będą na nie udzielane odpowiedzi.

Related Posts