MPiPS PRZEDSTAWIŁO PRIORYTETY WYDATKOWANIA ŚRODKÓW KFS NA 2016 ROK

PUP w Dzierżoniowie informuje, iż w dniu 6 listopada 2015 roku Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała podział środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)
i przyjęła priorytety wydatkowania rezerwy KFS na 2016 rok. Limit środków dla województwa dolnośląskiego wynosi 10 885 000zł z przeznaczeniem na finansowanie kształcenia ustawicznego oraz promocję KFS.

Środki KFS w 2016 roku będą przeznaczone na:

 1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub
  o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 3. wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f  ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  z dnia 20 kwietnia 2004r.
  (nowa forma wsparcia wprowadzona od dnia 01.01.2016r.)

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w 2016r. :

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz branży usług opiekuńczych;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia;
 5. zaspokojenie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców.

W związku z przyznaniem limitu środków dla województwa dolnośląskiego oraz
z określeniem priorytetów wydatkowania środków KFS na 2016 rok, PUP Dzierżoniów  zwraca się z prośbą do zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania kształcenia ustawicznego w 2016 roku pracodawców powiatu dzierżoniowskiego, o pomoc
w określeniu zapotrzebowania na środki. W tym celu należy uzupełnić formularz ankiety dostępny w zakładce „Druki do pobrania” pod nazwą  „ANKIETA DLA PRACODAWCÓW DOTYCZĄCA ZAPOTRZEBOWANIA NA ŚRODKI Z KFS W 2016 ROKU”
ze szczególnym uwzględnieniem grup wymienionych w priorytetach wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz kwoty wsparcia, jaką przedsiębiorcy chcieliby uzyskać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2016 roku. Uzupełnioną ankietę należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@pupdzierzoniow.pl w terminie do 11.12.2015r.

Ankieta ma charakter badawczy i nie stanowi zobowiązania dla żadnej ze stron.

Related Posts