OSTATNIA W TYM ROKU POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA

Pozytywną opinię w sprawie m.in. propozycji planu podziału środków Funduszu Pracy na aktywizację zawodową osób bezrobotnych w 2016 r. podjęli członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia podczas ostatniego w tym roku posiedzenia, które odbyło się 10 grudnia.

Rada zaopiniowała też pozytywnie propozycję kierunków szkoleń grupowych planowanych przez PUP w Dzierżoniowie w nadchodzącym roku.  Opinie te pozwalają Staroście Dzierżoniowskiemu na ustalenie ostatecznych planów podziału środków Funduszu Pracy i powiatowemu urzędowi pracy na rozpoczęcie bieżącej pracy w nowym roku.

PRZ wyraziła też zgodę na umocowanie przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia lub w razie jego nieobecności – wiceprzewodniczącego – do opiniowania w imieniu PRZ przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Starostwa Powiatowego oraz podległych mu jednostek. – Urząd Pracy ma w tym obszarze zachować szczególną transparentność, stąd potrzebuje opinii PRZ przed podjęciem decyzji o rozpatrzeniu wniosku. PUP powinien bez zbędnej zwłoki rozpatrywać wnioski o środki, a Powiatowa Rada Zatrudnienia obraduje raz na kwartał. Aby uniknąć sytuacji oczekiwania z rozpatrzeniem wniosku do czasu obrad PRZ zaproponowaliśmy, aby decyzję o przyznaniu środków mógł opiniować jednoosobowo przewodniczący lub jego zastępca – wyjaśnia Anna Malman, specjalistka ds. programów. Rada przychyliła się do tego wniosku.

Podczas posiedzenia RRZ zajmowała się także opiniowaniem wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń. Ponadto w spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka Wydziału Edukacji i Kultury Starostwa Powiatowego, która przedstawiła wyniki naboru do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dzierżoniowskiego w roku szkolnym 2015/2016 oraz omówiła planowane w Powiecie Dzierżoniowskim nowe kierunki kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017, które poddano zaopiniowaniu PRZ.

Related Posts