Pośrednictwo pracy  to jedna z usług rynku pracy świadczona  przede wszystkim przez powiatowe urzędy pracy.

Pośrednictwo pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pośrednictwo do pracy za granicą prowadzą również wojewódzkie urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

1)    udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;

2)    pozyskiwaniu ofert pracy;

3)    upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;

4)    udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;

5)    informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;

6)    inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;

7)    współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;

8)    informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo Pracy charakteryzuje się tym, iż jest prowadzone nieodpłatnie i  zgodnie
z zasadami
:

  1. dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
  2. dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,
  3. równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
  4. jawności – oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.

Pośrednictwo pracy jest prowadzone w formie:

1) bezpośredniego kontaktu pracownika urzędu pracy z osobą zarejestrowaną lub osobą niezarejestrowaną w celu przedstawienia propozycji odpowiedniej pracy lub innej propozycji pomocy;
2) bezpośredniego kontaktu pracownika urzędu pracy z pracodawcą w celu pozyskania oferty pracy, przyjęcia zgłoszenia oferty pracy lub przedstawienia propozycji pomocy;
3) udostępniania ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez osoby zarejestrowane lub osoby niezarejestrowane;
4)zgłaszania ofert pracy bez konieczności bezpośredniego kontaktu pracodawcy z pracownikiem urzędu pracy;
5) giełdy pracy będącej zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu pracodawcy z wieloma kandydatami do pracy, dobranymi spośród osób zarejestrowanych, w celu pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom tego pracodawcy;
6) targów pracy będących zorganizowaną przez urząd pracy formą bezpośredniego kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnych pracodawców.

Pracodawca zgłaszając ofertę pracy może sam wybrać formę realizacji oferty poprzez:

  • pośrednictwo zamknięte –  zgłoszona oferta pracy nie zawiera danych umożliwiających identyfikację pracodawcy. To pośrednik przeprowadza wstępną selekcję kandydatów stosując się do wymogów zamieszczonych w ofercie,
  • pośrednictwo otwarte – zgłoszona oferta pracy  zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy. Pełna informacja o ofercie pracy dostępna jest dla ogółu bezrobotnych – cechą charakterystyczną jest to, że pośrednik profesjonalnie opracowuje uzgodnioną  z  pracodawcą  treść  oferty pracy  i umieszcza ją w gablocie ogłoszeń. To pracodawca dokonuje selekcji kandydatów,
  • giełdy pracy – polegają na organizowaniu spotkań z pracodawcą zgłaszającym ofertę pracy z wyselekcjonowaną przez pośrednika grupą bezrobotnych lub poszukujących pracy. Spotkania te mogą odbywać się w siedzibie urzędu lub pracodawcy,
  • targi pracy –  polegają na organizowaniu w określonym miejscu i czasie spotkań wielu pracodawców z wieloma osobami bezrobotnymi lub poszukującymi pracy.

Pośrednictwo pracy to profesjonalna i skuteczna droga do uzyskania zatrudnienia

Related Posts