Prace społecznie użyteczne

PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE oznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych  bez  prawa  do  zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli  podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , zwane dalej  osobami uprawnionymi , o których mowa  w § 2 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 155, poz.921) na skutek skierowania przez Starostę , organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej:

  • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo – wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
  • organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
  • organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych,
  • instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej nie działających w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo powiatowemu urzędowi pracy, a także właściwemu kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Plan określa w szczególności: rodzaje prac społecznie użytecznych, liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych, liczbę ?osób uprawnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Na wniosek gminy powiatowy urząd pracy z upoważnienia Starosty , może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli  podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji  zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , zwane dalej  osobami uprawnionymi do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy , w której  osoba uprawniona zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu , do 40 godzin w miesiącu.

Osobie uprawnionej  przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,70 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych i podlega waloryzacji, od 01.06.2013r. świadczenie może być wyższe . Świadczenia przysługujące osobom uprawnionym wypłacane będą przez organizatora w okresach miesięcznych z dołu. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

Organizator prac społecznie użytecznych składa wniosek o organizację do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych prac.


Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. 
Na podstawie tego porozumienia Starosta zobowiązuje się do refundacji organizatorowi , który zorganizuje prace społecznie użyteczne , do 60 % kwoty minimalnego świadczenia wg stawki godz. na dzień zawierania porozumienia – wypłaconego skierowanym osobom uprawnionym , co obecnie stanowi kwotę 4,62 zł za godzinę (minimalna wysokość świadczenia wynosi obecnie 7,70 zł za godzinę). Ponadto porozumienie przewiduje terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów świadczeń, obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wypadkach wcześniejszego przerwania wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną osobę uprawnioną oraz obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z porozumieniem.

Organizator prac społecznie użytecznych prowadzi ewidencję prac społecznie użytecznych wykonywanych przez osoby uprawnione i ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie porozumienia sporządza listę osób uprawnionych, które mogą być skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego miejscowo powiatowego urzędu pracy. Lista powinna zawierać nazwiska i imiona, miejsce zamieszkania lub pobytu oraz numery ewidencyjne PESEL osób uprawnionych, a w przypadku gdy te numery nie zostały nadane numery paszportów lub nazwy i numery innych dokumentów potwierdzających tożsamość.

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek osoby uprawnionej , jej zdolność do wykonywania tych prac oraz w miarę możliwości , posiadane kwalifikacje.

Starosta , w celu ustalenia zdolności do wykonywania prac społecznie użytecznych, przed skierowaniem osoby uprawnionej do tych prac , może skierować ją na badania lekarskie , o których mowa w art. 2 ust.3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy.

Ważne!!!

Na podstawie art. 21ust. 1 pkt 128 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Wolne od podatku dochodowego są świadczenia wypłacane bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych .

Zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 30.10.2002r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach ( Dz .U.  Nr 199, poz.1674 ze zm.)

Za wypadek uzasadniający przyznanie świadczeń uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło przy wykonywaniu przez bezrobotnego prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. r 2013, poz 647, ze zm.).

Related Posts