Warunki jakie musisz spełnić, aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych określone są  w ustawie z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Prawo do zasiłku przysługuje Ci od dnia rejestracji w urzędzie pracy,
z zastrzeżeniem art. 75 ww. ustawy,
 jeśli:

 • nie ma dla Ciebie propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
 • w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:
 • byłeś zatrudniony i osiągałeś wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a-105 ww. ustaw; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
 • wykonywałeś pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągałeś z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • świadczyłeś usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których ,zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę  w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2 ww. ustawy,
 • opłacałeś składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2 ww. ustawy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne     i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wykonywałeś pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wykonywałeś pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • opłacałeś składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ww. ustawy, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
 • byłeś zatrudniony za granicą i przybyłeś do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
 • byłeś zatrudniony, pełniłeś służbę lub wykonywałeś inną pracę zarobkową
  i osiągałeś wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni, od których zależy nabycie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, zalicza się również okresy:

 • zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji
  i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej,
  a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2013 r. poz. 667);
 • urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;
 • pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków
  i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • niewymienione wyżej okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;
 • za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;
 • świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
  z 2013 r. poz. 1457);
 • pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty
  z prawem do renty
  z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;
 • sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa
  w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.).

W przypadku osób, które były zatrudnione lub wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego, bądź prowadziły działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na zasadach prawa polskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu w oparciu o przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów Wspólnoty Europejskiej.

UWAGA !

JEŚLI:

 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem w powiatowym urzędzie pracy rozwiązałeś stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem albo
  na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy albo rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem lub na mocy porozumienia stron nastąpiło
  z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zasiłek przysługuje po 90 dniach od rejestracji;
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy spowodowałeś rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia. Zasiłek przysługuje po 180 dniach od rejestracji;
 • w okresie do 10 dni przebywałeś za granicą lub pozostawałeś w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia pracy. Zasiłek za ten okres nie przysługuje;
 • otrzymałeś przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowe. Zasiłek przysługuje po upływie okresu, za który otrzymałeś ekwiwalent, odprawę
  lub odszkodowanie;
 • otrzymałeś odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Zasiłek przysługuję po upływie okresu, za który otrzymałeś odszkodowanie;
 • odbywasz odpłatną praktykę absolwencką i otrzymujesz z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasiłek przysługuje po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu  świadczenia pieniężnego.          
 • zarejestrowałeś się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zasiłek przysługuje po 90 dniach od rejestracji;
 • w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy rozwiązałeś stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez urząd pracy do pracodawcy otrzymującego w ramach tego skierowania grant, świadczenie aktywizacyjne albo dofinansowanie wynagrodzenia, przed upływem okresów określonych odpowiednio w art. 60a ust. 4, art. 60b ust. 2 oraz art. 60d ust. 2 ww. ustawy. Zasiłek przysługuje po 180 dniach od rejestracji.

Related Posts