Jeśli jesteś osobą bezrobotną to niezwłocznie, po rejestracji, zostanie ustalony dla Ciebie profil pomocy, który będzie określał  zakres możliwego dla Ciebie wsparcia ze strony urzędu.

Czym jest profilowanie pomocy?

Przy ustalaniu profilu  dokonujemy analizy Twojej sytuacji i Twoich szans na rynku pracy, biorąc pod uwagę:

 1. oddalenie od rynku pracy, czyli czynniki utrudniające wejście lub powrót na rynek pracy, w szczególności:
 2. gotowość do wejścia lub powrotu na rynek pracy, czyli czynniki wskazujące na potrzebę i chęć do podjęcia pracy, w szczególności:
 • wiek,
 • płeć,
 • poziom wykształcenia,
 • umiejętności,
 • uprawnienia,
 • doświadczenie zawodowe,
 • czas pozostawania bez pracy,
 • miejsce zamieszkania pod względem oddalenia od potencjalnych miejsc pracy,
 • dostępność do nowoczesnych form komunikowania się z powiatowym urzędem pracy i pracodawcami;
 • zaangażowanie w samodzielne poszukiwanie pracy,
 • gotowość do dostosowania się do wymagań rynku pracy,
 • dyspozycyjność,
 • powody skłaniające do podjęcia pracy,
 • powody rejestracji w powiatowym urzędzie pracy,
 • dotychczasowa oraz aktualna gotowość do współpracy z powiatowym urzędem pracy, innymi instytucjami rynku pracy lub pracodawcami.

Za pomocą jakich narzędzi urząd pracy ustala dla Ciebie profil pomocy?

 • informacje niezbędne do określenie profilu pomocy uzyskuje się z danych dostępnych w Twojej karcie rejestracyjnej oraz z wywiadu, który przeprowadzi
  z Tobą pracownik urzędu.
 • następnie pozyskane informacje są przetwarzane, wykorzystując w tym celu narzędzie do profilowania pomocy dla bezrobotnych.
 • po ustaleniu profilu pomocy poinformujemy Cię, jakimi formami pomocy możesz zostać objęty, w ramach ustalonego dla Ciebie profilu pomocy.

W wyniku profilowania zostanie ustalony dla Ciebie profil pomocy, który będzie określał dostosowany do Twoich potrzeb zakres form pomocy określonych w ustawie.

Jeśli chcesz zapoznać się z typami profili i zakresem form pomocy dostosowanym do typu profili otwórz załącznik znajdujący się na dole strony.

 UWAGA!

Ponownie możemy ustalić Ci profil pomocy  w sytuacji, gdy:

 • w trakcie realizacji działań przewidzianych w ramach indywidualnego planu działania nastąpi zmiana Twojej sytuacji, uznana przez urząd lub Ciebie za uzasadnioną przyczynę do ustalenia nowego profilu pomocy;
 • w wyniku realizacji indywidualnego planu działania nie udało się doprowadzić Cię do podjęcia pracy w wyznaczonym okresie.

Related Posts