PUP W DZIERŻONIOWIE OTWIERA DODATKOWY NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB PONIŻEJ 30. ROKU ŻYCIA

Masz mniej niż 30 lat? Chcesz założyć firmę? Możesz uzyskać bezzwrotną dotację do 20 tys. zł na uruchomienie działalności gospodarczej. Złóż czym prędzej wniosek. UWAGA! O dotacje mogą się ubiegać także osoby z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności!

PUP w Dzierżoniowie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (I)” , współfinansowany ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER. Do rozdysponowania ma środki dla 2 osób.

Z tych środków mogą skorzystać osoby młode – w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie jako osoby bezrobotne, niepracujące, niekształcące się w trybie stacjonarnym ani też nie korzystające ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich czterech tygodni przed przystąpieniem do projektu. Ważne jest także, aby osoba miała ustalony II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

Wnioskujący na dzień rozpatrzenia przez PUP wniosku o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi spełniać kryteria wskazane powyżej kwalifikujące go do udziału w projekcie POWER 1.1.2.  Procedura związana z rozpatrzeniem wniosku została ujęta w dostępnych na stronie PUP zasadach przyznawania środków.

Aktualne druki wniosków dostępne są na stronie internetowej PUP w zakładce druki do pobrania. Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu PUP w Dzierżoniowie (Rynek 27) DO DNIA 15.12.2015 , pok. 102, w godz. 7.30-15.30 lub filii PUP w Bielawie, pok. nr 2, tel. 74/832 52 42 (Dzierżoniów) lub 74/832 52 63 (Bielawa).

Related Posts