Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego jest instrumentem rynku pracy mającym na celu wsparcie zatrudnienia osób bezrobotnych. Oznacza zwrot kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego na to stanowisko przez PUP.


Kto może złożyć wniosek o udzielenie refundacji:

  • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
  • Producent rolny,
  • Niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła.


PODSTAWOWE WARUNKI JAKIE WINIEN SPEŁNIĆ PODMIOT PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE I NIEPUBLICZNA SZKOŁA:
1)    niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy
z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę bądź na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
2)    prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, z tym że do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły – prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku (nie dotyczy producentów rolnych).
3)     niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych;
4)     niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych;
5)     nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
6)     niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.4) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych a czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.)W przypadku producenta rolnego winny być spełnione dodatkowo następujące warunki:
1. nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu komunikatu Komisji-Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U.UEC244 z 01.10.2004r., str.2) w związku z komunikatem Komisji dotyczącym przedłożenia okresu ważności Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UEC 156 z 09.07.2009r., str.3);
2. posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
3.zatrudnianiu w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Przedmiotem refundacji są koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy niezbędne do zatrudnienia na tym stanowisku skierowanego przez Urząd bezrobotnego
i wykonywania przez niego powierzonej mu pracy, w szczególności koszty zakupu środków trwałych, maszyn i urządzeń- stanowiących środki pracy, w tym na:
1)  zakup maszyn, urządzeń, narzędzi oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu i poniesione w związku z realizacją projektu,
2) zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania (do 30% wnioskowanej kwoty),
3) zakup pojazdów w tym pojazdów samochodowych, maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy robotach budowlanych lub pracach magazynowych (np. koparka, ładowarka, wózek jezdniowy) oraz ciągników (do 30% wnioskowanej kwoty),
4) środki niezbędne do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:
•    pozytywna weryfikacja wniosku,
•    posiadania w ewidencji PUP kandydata spełniającego wymagania kwalifikacyjne określone we wniosku.

Warunkiem zawarcia umowy jest:
•    pozytywne rozpatrzenie wniosku,
•    posiadanie przez PUP niezbędnych środków finansowych na realizację danej formy.

Related Posts