Kto może być organizatorem robót publicznych:

  • powiat (z wyłączeniem prac organizowanych w urzędach pracy),
  • gmina,
  • organizacje pozarządowe (statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej),
  • spółki wodne i ich związki (jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowywane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków).

Warunki:

  • wniosek organizatora robót,
  • zatrudnienie skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Refundacja kosztów przy zatrudnieniu do 6 miesięcy:

  • co miesiąc, nie więcej niż 50 % przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Refundacja kosztów przy zatrudnieniu do 12 miesięcy:

  • co drugi miesiąc, nie więcej niż przeciętne wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 Pomoc udzielana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach robót publicznych  jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Related Posts