UWAGA! SĄ PIENIĄDZE NA STAŻYSTÓW POWYŻEJ 30. ROKU ŻYCIA

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zachęca pracodawców do jak najszybszego złożenia wniosków o organizację stażu dla osób powyżej 30. roku życia w ramach programu RPO na lata 2014-2020.

To kolejny program, który ma krótki okres realizacji – tylko do końca listopada br., zatem wniosek trzeba złożyć jak najszybciej. Obecnie najwięcej zyskają pracodawcy, którzy złożą wniosek jeszcze w lipcu! Wówczas zyskają stażystę na 4 miesiące. Jeśli złożą wniosek w sierpniu, staż rozpocznie się we wrześniu – zyskają więc stażystę na 3 miesiące

PUP rozpoczął właśnie nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, którzy mają 30 lat i więcej, w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. Wsparciem w ramach stażu mogą zostać objęte osoby z II profilem pomocy.

Czym jest staż?

Staż to nic innego jak nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w siedzibie pracodawcy, ale bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między stażystą i PUP).

Ile czasu może trwać staż?

 • Z uwagi na czas pozostały do końca roku i środki PUP może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres minimum 3 miesięcy, a maksymalnie do 30.11.2015 r.

Składając wniosek:
– w lipcu – możesz liczyć na zorganizowanie stażu przez okres 4 miesięcy
– w sierpniu – możesz liczyć na zorganizowanie stażu przez okres 3 miesięcy

Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Złożyć wniosek o organizację stażu w PUP. W okresie do 30 dni od złożenia wniosku PUP wyśle zwrotną informację o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku (odmowa zawsze powinna być uzasadniona).

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku pracodawca podpisuje z  PUP umowę, w której zawarte są informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowany staż.

Umowa określa w szczególności:

 • dane osoby kierowanej na staż,
 • dane opiekuna osoby bezrobotnej,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • zobowiązanie pracodawcy do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem,
 • deklarację zatrudnienia po zakończeniu stażu tylko przez okres co najmniej 3 miesięcy. Nowością jest to, że mogą to być różne formy zatrudnienia:
  – w przypadku stosunku pracy – oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy,
  – w przypadku umowy cywilnoprawnej – oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące, przy czym wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  – w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) – wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jako organizator stażu:

 • zapoznajesz stażystę z programem stażu, z jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • zapewniasz stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia, tak jak swoim pracownikom,
 • szkolisz stażystę w zakresie bhp, ppoż. i zapoznajesz go z regulaminem pracy,
 • przydzielasz stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, niezbędne środki ochrony i higieny,
 • jesteś zobowiązany niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu dni) poinformować PUP, jeżeli staż został przerwany, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty i wszystkich innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż jesteś zobowiązany udzielić jej dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu (za ostatni miesiąc jesteś  zobowiązany udzielić dwóch dni wolnych przed terminem ukończenia stażu), warto również pamiętać o tym, że w związku z tym, że staż nie jest formą zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, podczas odbywania stażu osobie bezrobotnej nie przysługuje urlop bezpłatny ani okolicznościowy,
 • po zakończeniu stażu jesteś zobowiązany wydać stażyście pisemną opinię zawierającą informacje o zadaniach, jakie realizował i umiejętnościach praktycznych, jakie uzyskał w trakcie stażu. PUP wyda stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu,
 • nie jesteś upoważniony do wypłacania stażyście wynagrodzenia, dodatkowych świadczeń, nagród, itp.

Stażysta ma obowiązek sporządzać sprawozdanie z przebiegu stażu.
Opiekun stażysty udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań i poświadcza własnym podpisem sprawozdanie sporządzone przez stażystę.

PUP na Twój wniosek może pozbawić stażystę możliwości ukończenia programu, jeżeli:

 • będzie miał więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności,
 • naruszy regulamin pracy, np. stawi się do pracy pod wpływem alkoholu,
 • jego usprawiedliwiona nieobecność uniemożliwi zrealizowanie programu stażu.

Pracodawco, dlaczego warto przyjąć osoby bezrobotne na staż?

 • zyskujesz pracownika, z którym nie nawiązujesz stosunku pracy w okresie trwania stażu – nadzór nad odbywaniem stażu przez skierowaną osobę sprawuje PUP,
 • zyskujesz pracownika, któremu nie wypłacasz wynagrodzenia przez okres odbywania stażu – osobie bezrobotnej w czasie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez PUP.

Przydatne informacje

 • Składając wniosek, możesz wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chcesz przyjąć na staż.
 • Uwaga:
  Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego  doradcą w PUP.

Są też staże dla młodych

Przypominamy, że trwa także nabór wniosków na staże dla osób młodych (do 30. roku życia) w ramach programu PO WER. Zachęcamy zatem do składania wniosków w ramach obu projektów.

Related Posts