Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, dla której określony został I lub II profil pomocy, starosta może przyznać bon zatrudnieniowy.

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu powiatowy urząd pracy przyznał ten bon.

Przyznanie bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu zatrudnieniowego określa starosta.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest obowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy. Refundacja części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne, w wysokości zasiłku (od 01.06.2014r. – 831,10zł), przyznana jest na okres 12 miesięcy. Po zakończeniu okresu refundacji pracodawca zobowiązany jest do dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.

Niewywiązanie się przez pracodawcę z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez łączny okres 18 miesięcy skutkuje zwrotem:

  • kwoty otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie do 12 miesięcy do dnia zatrudnienia bezrobotnego lub
  • kwoty ustalonej proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, jeżeli niespełnienie obowiązku nastąpiło w okresie 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego pracodawca nie zwraca refundacji otrzymanej za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Pomoc udzielana pracodawcom w ramach bonu zatrudnieniowego jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Related Posts