Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

  • z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
  • w wyniku skierowania przez PUP podjął zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę (dodatek przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem, a otrzymywanym, w wysokości jednak nie większej niż 50% zasiłku).

Prawo do dodatku aktywizacyjnego przysługuje na wniosek, po udokumentowaniu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz wysokości osiąganego wynagrodzenia.

Wypełnione wnioski prosimy składać osobiście u pośredników pracy

Related Posts