DOTACJE PFRON – TRWA NABÓR WNIOSKÓW

Przypominamy, że trwa nabór wniosków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu  do spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Osoba niepełnosprawna, może otrzymać ze środków PFRON  jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.
Starosta (PUP realizujący zadania dot. rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, określającej zadania, na które przeznacza środki PFRON.

Przypominamy, iż ocena wniosku następuje w dziale Instrumentów Rynku Pracy- Referacie ds. Wspierania Przedsiębiorczości.
Pracownicy sekretariatu przyjmujący wnioski nie są odpowiedzialni za ocenę wniosku. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletnie sporządzone wnioski wraz z załącznikami. Aktualne druki wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami dostępne są na stronie internetowej PUP w zakładce druki do pobrania.
Wnioski należy dostarczyć do sekretariatu PUP w Dzierżoniowie (Rynek 27): pok. 102; w godz. 7.30-15.30.
O wstrzymaniu naboru wniosków Powiatowy Urząd Pracy powiadomi kolejnym komunikatem.

Related Posts