Jeśli jesteś osobą bezrobotną to niezwłocznie:

 • zostanie ustalony dla Ciebie profil pomocy, który będzie określał zakres możliwego dla Ciebie wsparcia ze strony urzędu,
 • wskażemy Ci Twojego doradcę, z którym wspólnie przygotujesz Indywidualny Plan Działania i będziesz współpracował przy jego realizacji.

Czym jest Indywidualny Plan Działania?

To osobisty program poszukiwania pracy dostosowany do profilu pomocy. Polega na ustaleniu szeregu działań dostosowanych do Twojej sytuacji osobistej i lokalnego rynku pracy, których efektem  ma być podjęcie przez Ciebie zatrudnienia, działalności gospodarczej lub innej pracy zarobkowej.

Co zawiera IPD?

 • ustalone możliwe działania i formy pomocy świadczone przez urząd,
 • planowane, prowadzące do podjęcia aktywności zawodowej działania bezrobotnego    
  i poszukującego pracy,
 • terminy realizacji ustalonych działań,
 • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z Twoim doradcą lub innym pracownikiem urzędu,
 • termin i warunki zakończenia realizacji IPD.

Jak długo trwa IPD?

W zależności od określonego dla Ciebie profilu pomocy, IPD jest realizowany
w okresie nie dłuższym niż:

 • 180 dni dla profilu pomocy I
 • 540 dni dla profilu pomocy II
 • 720 dni dla profilu pomocy III

Jeśli odmawiasz udziału w IPD…

Odmowa lub przerwanie uczestnictwa w Indywidualnym Planie Działania jest podstawą do pozbawienia statusu bezrobotnego, na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy / przerwania,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy / przerwania,
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy / przerwania,

Oferujemy zindywidualizowane działania, dzięki którym możesz zwiększyć swoje szanse na zdobycie zatrudnienia. Ważne jest, aby działać aktywnie, konsekwentnie i mieć jasno sprecyzowany cel, do którego się dąży. Podejmowanie planowych
i systematycznych działań pomoże każdemu pozostającemu bez pracy
w rozpoznaniu lokalnego rynku pracy i w znalezieniu zatrudnienia.

Related Posts