Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu:

 1. bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, a także na przygotowywaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególności na:

a) udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia i kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,

b) udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

c)  kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,

d) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

2)    pracodawcom pomocy:

a)  w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,

b) we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.

Poradnictwo zawodowe jest realizowane zgodnie z zasadami:

 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia,
 • bezpłatności,
 • poufności i ochrony danych.

Usługa poradnictwa zawodowego realizowane jest w formie:

 • porady indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania jej problemu zawodowego;
 • porady indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę pomocy w celu rozwiązania problemu zawodowego przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;
 • porady grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobami, które potrzebują pomocy w celu rozwiązania swoich problemów zawodowych lub nabycia umiejętności w zakresie poszukiwania pracy;
 • informacji indywidualnej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą potrzebę uzyskania informacji zawodowej;
 • informacji indywidualnej na odległość polegającej na kontakcie pracownika urzędu pracy z osobą zgłaszającą przez telefon lub z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych potrzebę uzyskania informacji zawodowych;
 • informacji grupowej polegającej na bezpośrednim kontakcie pracownika urzędu pracy z zainteresowanymi osobami w ramach spotkania informacyjnego, które ma na celu przedstawienie informacji zawodowych, zwanego dalej „spotkaniem informacyjnym”;
 • udostępniania zasobów informacji zawodowych w siedzibie powiatowego lub wojewódzkiego urzędu pracy do samodzielnego wykorzystania przez osoby zarejestrowane lub niezarejestrowane;
 • pomocy pracodawcy krajowemu w:
  a)doborze kandydatów na stanowisko zgłoszone w krajowej ofercie pracy spośród osób zarejestrowanych, zwanym dalej „doborem kandydatów do pracy”,
  b) rozwoju zawodowym pracodawcy lub jego pracowników poprzez poradę indywidualną, zwanym dalej „indywidualnym rozwojem zawodowym”.
 • szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego przez powiatowe urzędy pracy przeznaczone w szczególności dla osób, które:

– nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,

– utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,

– chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.


Dzięki szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy nabędziesz  umiejętności:

 • określania swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 • określania i analizy lokalnego rynku pracy,
 • określania swoich mocnych stron,
 • przygotowania dokumentów aplikacyjnych,
 • zaprezentowania się w czasie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 • zastosowania różnych metod poszukiwania pracy,
 • zachowania asertywnej postawy.

Jeśli jesteś bezrobotnym bądź poszukującym pracy, zgłoś się do doradcy zawodowego, który pomoże Ci:

 • dokonać wyboru lub zmiany zawodu,
 • rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy,
 • poznać predyspozycje zawodowe,
 • wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia czy przekwalifikowania,
 • uzyskać informacje o zawodach i rynku pracy,
 • napisać list motywacyjny oraz życiorys zawodowy,
 • poznać zasady przeprowadzania rozmowy  kwalifikacyjnej z pracodawcą,
 • poznać sposoby poszukiwania pracy,
 • uzyskać adresy jednostek pomagających w poszukiwaniu pracy.

CHCESZ SKUTECZNIE POSZUKIWAĆ PRACY, OKREŚLIĆ SWOJE PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE I PREFERENCJE ZAWODOWE- NIE BĄDŹ BIERNY- PRZYJDŹ DO NAS JUŻ DZIŚ.

Related Posts