POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty
w sprawach polityki rynku pracy.. Została powołana na mocy przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1989 roku o zatrudnieniu. Obecnie działa na podstawie przepisów ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 06.10.2004 r. w sprawie rad zatrudnienia.  Kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia trwa 4 lata.


Członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia powoływani są przez Starostę Dzierżoniowskiego spośród działających na terenie powiatu:

1)   terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

2)   terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców
w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

3)   społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych;

4)   jednostek samorządu terytorialnego;

5)   organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowej Rady Zatrudnienia na leży w szczególności:

1)   inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie;

2)   ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy;

3)   opiniowanie podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu
i sprawozdań z ich wykorzystania;

4)   składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie;

5)   opiniowanie wniosków o umorzenie należności;

6)   opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych;

7)   opiniowanie celowości realizacji programu Aktywizacja i Integracja.

Powiatowa Rada Zatrudnienia, zgodnie z art. 14 przepisów przejściowych ustawy
z dnia 14 marca 2014r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw, do dnia powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy  wykonuje zadania tej Rady, działając  w składzie i na zasadach określonych
w przepisach dotychczasowych.

Related Posts