Pośrednictwo pracy związane ze swobodnym przepływem pracowników dla obywateli państw:

 1. Członkowskich Unii Europejskiej,
 2. Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,
 3. niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą europejską i państwami członkowskimi,

może być realizowane w ramach sieci EURES.

EURES jest programem międzynarodowego pośrednictwa pracy. Ma na celu umożliwienie poszukiwania pracy po za terenem własnego kraju, ułatwienie swobodnego przepływu informacji dotyczących miejsc pracy w Europie.

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES polega m.in. na:

– udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w poszukiwaniu pracowników o wymaganych kwalifikacjach,

– pozyskiwanie ofert pracy,

– upowszechnieniu ofert pracy, udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,

– inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.

Z usług systemu EURES korzystać mogą:

ü   obywatele polscy poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą                   u pracodawców za granicą,

ü   cudzoziemcy poszukujący i podejmujący zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

ü   pracodawcy polscy zainteresowani zatrudnieniem zagranicznych pracowników,

ü   pracodawcy zagraniczni zainteresowani zatrudnieniem polskich pracowników,

Pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES jest realizowane przez:

 • powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy – od 01.01.2015r.,

oraz po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36b-36e ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 674 ze zm.),

 • agencje zatrudnienia,
 • centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej,
 • wyspecjalizowane organy wojskowe wykonujące te usługi dla żołnierzy zawodowych zwalnianych         z zawodowej służby wojskowej,
 • organy określone w przepisach o systemie oświaty, kierujące nauczycieli do pracy za granicą                     w warunkach polonijnych.

Informacje o aktualnych ofertach pracy za granicą uzyskasz:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27 pokój 3 tel. 74-8325233
 • Powiatowy Urząd Pracy Filia w Bielawie, ul. Wolności 109, pokój 2 tel. 74-8325263
 • Na stronach internetowych

– www.eures.praca.gov.pl

– www.eures.europa.eu

– www.eures.dwup.pl

– WWW.mpips.gov.pl

Pamiętaj !

 • przed podjęciem pracy sezonowej za granicą zapoznaj się z materiałami  na temat bezpiecznego podejmowania pracy sezonowej za granicą publikowanymi na w/w stronach internetowych,
 • korzystając z usług agencji zatrudnienia zawsze sprawdzaj, czy agencja posiada certyfikat – wykaz  agencji zatrudnienia znajduje się na stronie www.kraz.praca.gov.pl.

Related Posts