PRACE INTERWENCYJNE DLA OSÓB PONIŻEJ 30. ROKU ŻYCIA

Prace interwencyjne dla młodych – szansa na zdolnego pracownik

Dlaczego warto zatrudnić młodą osobę, do 30. roku życia w ramach prac interwencyjnych? To proste! Bo można zyskać młodego, kreatywnego pracownika, za zatrudnienie którego PUP zwróci nam część poniesionych kosztów. Jest tylko jeden warunek. Wniosek trzeba złożyć jak najszybciej.

Realizowany przez PUP Dzierżoniów projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (I)“, współfinansowany ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER ma bowiem bardzo krótki okres realizacji – do 30 listopada br., stąd pośpiech w składaniu wniosków jest wskazany.

Czym są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy (PUP). Ma ono na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Pamiętaj!

Prace interwencyjne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej, jak też umysłowej.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w PUP.

Dlaczego warto zorganizować prace interwencyjne?

Organizując prace interwencyjne, otrzymasz refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem (część wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) przez okres do 6 miesięcy.

Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty ustalonej jako:

 • Liczba zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy x kwota zasiłku dla bezrobotnych (831,10 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (1/2 x 1750,00 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną (przy zatrudnieniu w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy).

Ile czasu mogą trwać prace interwencyjne?

Z uwagi na czas pozostały do końca roku i środki PUP może skierować bezrobotnego do prac interwencyjnych, których okres związany z refundacją nie przekroczy 30.11.2015 r. (okres realizacji zobowiązania do zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji może wykraczać poza datę 30.11.2015 r.)

Prace interwencyjne, w zależności od miesiąca złożenia wniosku, mogą trwać:

– do 4 miesięcy + zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres kolejnych 3 miesięcy (wniosek złożony w lipcu),

– do 3 miesięcy + zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres kolejnych 3 miesięcy (wniosek złożony w sierpniu).

W przypadku:

– rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź

– rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub

– wygaśnięcia stosunku pracy

w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy realizacji zobowiązania do zatrudnienia, PUP kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku, gdy odmówisz przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, jesteś zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania PUP.

W przypadku, gdy PUP nie ma możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, nie masz obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Co należy zrobić, żeby zorganizować prace interwencyjne?

Jeżeli chcesz zorganizować prace interwencyjne, powinieneś złożyć wniosek o ich organizację do PUP. Do wniosku musisz dołączyć wymagane załączniki określone we wniosku.

Pamiętaj!

Wniosek należy złożyć do PUP zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez PUP i podpisaniu z PUP umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej. Po każdym miesiącu objętym refundacją składasz do PUP wniosek o wypłatę poniesionych kosztów zatrudnienia umówionych jako refundacja.

Umowa, jaką zawrzesz z PUP, określi w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
 • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek informowania PUP o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym,
 • obowiązek zwrotu wypłaconej kwoty refundacji w przypadku naruszenia warunków umowy, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od wypłaconej kwoty refundacji, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania PUP.

Warto wiedzieć!

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Prace interwencyjne dla młodych – szansa na zdolnego pracownik

Dlaczego warto zatrudnić młodą osobę, do 30. roku życia w ramach prac interwencyjnych? To proste! Bo można zyskać młodego, kreatywnego pracownika, za zatrudnienie którego PUP zwróci nam część poniesionych kosztów. Jest tylko jeden warunek. Wniosek trzeba złożyć jak najszybciej.

Realizowany przez PUP Dzierżoniów projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (I)“, współfinansowany ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER ma bowiem bardzo krótki okres realizacji – do 30 listopada br., stąd pośpiech w składaniu wniosków jest wskazany.

Czym są prace interwencyjne?

Prace interwencyjne to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę zawsze na podstawie umowy o pracę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej między pracodawcą a powiatowym urzędem pracy (PUP). Ma ono na celu wsparcie osób bezrobotnych.

Pamiętaj!

Prace interwencyjne możesz zorganizować na dowolnym stanowisku pracy, zarówno w przypadku pracy fizycznej, jak też umysłowej.

Kto może zostać skierowany na prace interwencyjne?

Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego z doradcą w PUP.

Dlaczego warto zorganizować prace interwencyjne?

Organizując prace interwencyjne, otrzymasz refundację części kosztów związanych z zatrudnieniem (część wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne) przez okres do 6 miesięcy.

Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty ustalonej jako:

 • Liczba zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy x kwota zasiłku dla bezrobotnych (831,10 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 • połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (1/2 x 1750,00 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną (przy zatrudnieniu w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy).

Ile czasu mogą trwać prace interwencyjne?

Z uwagi na czas pozostały do końca roku i środki PUP może skierować bezrobotnego do prac interwencyjnych, których okres związany z refundacją nie przekroczy 30.11.2015 r. (okres realizacji zobowiązania do zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji może wykraczać poza datę 30.11.2015 r.)

Prace interwencyjne, w zależności od miesiąca złożenia wniosku, mogą trwać:

– do 4 miesięcy + zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres kolejnych 3 miesięcy (wniosek złożony w lipcu),

– do 3 miesięcy + zobowiązany jesteś do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego przez okres kolejnych 3 miesięcy (wniosek złożony w sierpniu).

W przypadku:

– rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego bądź

– rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu pracy (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub

– wygaśnięcia stosunku pracy

w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 3 miesięcy realizacji zobowiązania do zatrudnienia, PUP kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku, gdy odmówisz przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, jesteś zobowiązany zwrócić uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania PUP.

W przypadku, gdy PUP nie ma możliwości skierowania innego, odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy, nie masz obowiązku zwrotu refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne otrzymanych za okres do dnia rozwiązania umowy o pracę.

Co należy zrobić, żeby zorganizować prace interwencyjne?

Jeżeli chcesz zorganizować prace interwencyjne, powinieneś złożyć wniosek o ich organizację do PUP. Do wniosku musisz dołączyć wymagane załączniki określone we wniosku.

Pamiętaj!

Wniosek należy złożyć do PUP zanim zatrudnisz osobę bezrobotną. Dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez PUP i podpisaniu z PUP umowy określającej warunki organizacji prac interwencyjnych, możliwe jest zatrudnienie osoby bezrobotnej. Po każdym miesiącu objętym refundacją składasz do PUP wniosek o wypłatę poniesionych kosztów zatrudnienia umówionych jako refundacja.

Umowa, jaką zawrzesz z PUP, określi w szczególności:

 • liczbę bezrobotnych oraz okres, na jaki zostaną zatrudnieni,
 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje bezrobotnych,
 • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obowiązek informowania PUP o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym,
 • obowiązek zwrotu wypłaconej kwoty refundacji w przypadku naruszenia warunków umowy, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od wypłaconej kwoty refundacji, w terminie 30 dni od doręczenia wezwania PUP.

Warto wiedzieć!

Pomoc udzielana jest zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Related Posts