Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składniki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych młodych bezrobotnych – nowa forma

Pracodawco, zatrudnij młodego bezrobotnego – zyskaj częściową refundację kosztów jego zatrudnienia!

Chcesz zatrudnić młodego pracownika (w wieku do 30 lat), skorzystaj z nowego instrumentu wsparcia, który obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. Pozwala on na refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych młodych bezrobotnych.

Do kogo adresowane jest nowe rozwiązanie?

Instrument skierowany jest do bezrobotnych do 30. roku życia posiadających ustalony II profil pomocy i ma na celu wsparcie ich w podjęciu zatrudnienia.

Kto może ubiegać się o refundację?

Pracodawca lub przedsiębiorca może zawrzeć ze starostą (PUP) umowę, na podstawie której co miesiąc przez rok otrzyma refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego przez PUP bezrobotnego do 30. roku życia.
Wysokość refundacji nie może przekroczyć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia (minimalne wynagrodzenie w 2016 r. wynosi 1.850,00 zł).

Przez kolejne 12 miesięcy będzie zobowiązany nadal zatrudniać pracownika, ale już z własnych środków.

Co zyskuje młody bezrobotny?

– możliwość wejścia na rynek pracy,
– gwarancję stabilnego zatrudnienie przez 24 miesiące,
– możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Od kiedy można skorzystać z nowego instrumentu?

Umowy między starostą (PUP), a pracodawcą lub przedsiębiorcą, na podstawie której otrzymają refundację, mogą być zawierane od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Ile pieniędzy przeznaczono na stworzenie nowych miejsc pracy dla młodych bezrobotnych?

Koszty realizacji nowego instrumentu w latach 2016-2018 finansowane będą ze środków Funduszu Pracy. Na jego finansowanie PUP w Dzierżoniowie uzyskał kwotę 6,8 mln zł, z czego w 2016 roku – 1,7 mln zł i po 2,5 mln zł w roku 2017
i 2018.

W jaki sposób skorzystać z nowego instrumentu?

Pracodawca lub przedsiębiorca zainteresowany skorzystaniem z refundacji powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę jego firmy lub miejsce wykonywania pracy.

O szczegóły zapytaj swojego doradcę w Urzędzie Pracy.

Related Posts