W celu rejestracji w urzędzie pracy nie musisz już stać w kolejkach!
Masz możliwość skorzystania z nowoczesnego systemu zgłoszenia do rejestracji przez Internet (umawiamy Cię do rejestracji na wybrany przez Ciebie dzień i godzinę!) oraz pełną rejestrację internetową, dzięki czemu łatwiej i szybciej skorzystasz z usługi rejestracji.
Wystarczy kliknąć w zakładkę Rejestracja Online.

 • Jeśli masz obawy, czy sobie poradzisz, zapoznaj się z przygotowaną specjalnie dla Ciebie  Instrukcją Rejestracja Online
 • Jeśli nie chcesz skorzystać z tej drogi rejestracji, zapraszamy Cię od poniedziałku do piątku  odpowiednio do PUP w Dzierżoniowie Rynek 27 pokój nr 2 lub Filii w Bielawie
  ul. Wolności 109 pokój 1.

Uwaga!

Rejestracja bez wcześniejszej rezerwacji internetowej odbywa się tylko
w godzinach  od 7.30 do 12.30.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Niezależnie od tego jaką drogę rejestracji wybierzesz, aby się zarejestrować, będziesz potrzebował niżej wymienionych dokumentów. Zapoznaj się z  informacją DOKUMENTY NIEZBĘDNE PODCZAS REJESTRACJI , abyś nie był zdenerwowany,
gdy pracownik urzędu odmówi Ci rejestracji, ponieważ nie masz wymaganych dokumentów.

Uwaga!

Przy ponownej rejestracji, jeśli nie nastąpiła zmiana w przekazanych nam wcześniej  danych, do rejestracji zgłaszasz się tylko z  dokumentami wymienionymi
w pkt. 1 poniższej informacji.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PODCZAS REJESTRACJI1. Dowód osobisty lub, w przypadku braku dowodu, lub gdy Twój dowód stracił ważność, inny dokument tożsamości (np. paszport), zaświadczenie o zameldowaniu
z Urzędu Miasta lub Gminy.2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy – w przypadku posiadania takiego zameldowania.3. Dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje – dyplomy, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach lub szkoleniach.

4. Oryginały wszystkich świadectw pracy lub świadectw służby.

5. Zaświadczenie ZUS o okresie podlegania i OPŁACANIA składek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wysokości podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – dotyczy osób, które kiedykolwiek prowadziły działalność gospodarczą.

Powyższego dokumentu nie muszą dostarczać osoby, które opłacały składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego jeżeli sprawowałeś(aś)/sprawujesz funkcje reprezentacyjne w spółce.

7. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o okresie pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego, zasiłku stałego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekunów jeżeli takie świadczenie pobierałeś pobierałeś(aś).

8. Jeżeli byłeś(aś) zatrudniony(a)/świadczyłeś pracę:

 • w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • na umowę zlecenie,
 • na umowę o świadczenie usług,
 • na umowę agencyjną lub pracę nakładczą lub
 • w zakładzie karnym,

przedstaw właściwą umowę oraz zaświadczenie o okresie pracy z wyszczególnieniem wynagrodzenia brutto (za każdy przepracowany miesiąc oddzielnie) oraz informacją, czy były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz w przypadku pobytu
w zakładzie karnym lub areszcie śledczym, KONIECZNE jest przedstawienie świadectwa zwolnienia.

9. W przypadku osób, które były zatrudnione, wykonywały inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego, bądź prowadziły działalność gospodarczą w krajach Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego konieczne jest przedłożenie dokumentu U1/E301. Dokument U1/E301 wystawia instytucja właściwa danego państwa,
w którym ostatnio pracowałeś(aś) lub prowadziłeś(aś) działalność gospodarczą. W przypadku braku dokumentu U1/E301 niezbędne będą wszystkie informacje (dokumenty), które pozwolą zidentyfikować twój okres zatrudnienia/prowadzenia działalności gospodarczej za granicą.

10. Jeżeli świadczyłeś(aś) usługi na podstawie umowy uaktywniającej, należy przedstawić umowę uaktywniającą oraz zaświadczenie z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej,

11. Jeżeli pobierałeś(aś) świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poza okresem zatrudnienia np.:

 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenie rehabilitacyjne,

przedstaw zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania świadczenia oraz podstawę jego wymiaru.

12. Jeżeli pobierałeś(aś)  z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych rentę z tytułu niezdolności do pracy lub służby lub rentę szkoleniową, przedstaw zaświadczenie
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające okres pobierania renty oraz

 • w przypadku renty wymagana jest decyzja pozbawiająca świadczenia z ZUS,
 • w przypadku osób, które nabyły prawo do renty rodzinnej, przy jednoczesnym prawie do renty            z tytułu niezdolności do pracy i wybrały rentę rodzinną, wymagane jest odnotowanie tego faktu przez ZUS na zaświadczeniu.

13. Jeżeli pobierasz rentę rodzinną, przedstaw decyzję ZUS, z której będzie wynikać aktualna wysokość tego świadczenia.

14. Jeżeli sprawowałeś osobistą opiekę nad dzieckiem, przedstaw zaświadczenie
z ZUS o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, jeżeli :

 • prowadziłeś(aś) pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy
  i zaprzestałeś(aś) jej prowadzenia albo zawiesiłeś(aś) wykonywanie działalności gospodarczej,
 • prowadziłeś(aś) inną niż określona w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej pozarolniczą działalność , przez okres co najmniej 6 miesięcy i którą zaprzestałeś(aś) prowadzić,
 • byłeś (aś) zleceniobiorcą, który(a) wykonywał(a) na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosowane są przepisy dotyczące zlecenia, przez co najmniej 6 miesięcy i który(a) zaprzestał(a) jej wykonywania,
 • byłeś(aś) osobą współpracującą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestałeś(aś) tej współpracy,
 • byłeś(aś) osobą duchowną, podlegającą z tego tytułu ubezpieczeniu społecznemu przez okres co najmniej 6 miesięcy i podlegałeś(aś) ubezpieczeniu społecznemu z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

15. Jeżeli odbywałeś(aś) służbę wojskową, przedstaw książeczkę wojskową
lub świadectwo służby.

16. Dokument o przeciwwskazaniach do określonej pracy, jeżeli taki dokument posiadasz.

17. Osoba niepełnosprawna, oprócz ww. dokumentów, przedkłada orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.

Uwaga!

Ww. dokumenty należy traktować jako podstawowe, w szczególnych przypadkach wymagane mogą być  dokumenty uzupełniające.

Nie dokonuje się rejestracji w przypadku nie przedłożenia dokumentów !

W razie pytań prosimy o kontakt

Related Posts