REZERWA KFS – NOWE INFORMACJE

PUP w Dzierżoniowie przypomina, iż  22 lutego 2016r. pismem z MRPiPS został poinformowany o priorytetach wydatkowania środków rezerwy KFS na 2016 rok.
Zgodnie z decyzją Rady Rynku Pracy środki rezerwy KFS na 2016 rok przeznaczone są na:

a) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz branży usług opiekuńczych;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu zatrzymania zatrudnienia;

e) zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców.

PUP w Dzierżoniowie w dniu 25 lutego 2016 r. przesłał do DWUP wstępną informację o przewidywanym zapotrzebowaniu na środki z rezerwy KFS w powiecie dzierżoniowskim, wykorzystując wiedzę zaczerpniętą już z posiadanych i aktualnie weryfikowanych wniosków. W ramach priorytetu rezerwy KFS wyodrębniono wnioski spełniające warunki wskazane w punkcie „b” i „e”, które zgodnie z kolejnością wpływu w przypadku ich pozytywnej weryfikacji, nie mogłyby być pozytywnie rozpatrzone
z powodu wyczerpania limitu podstawowego KFS.

Pismem MRPiPS z dnia 25 marca 2016 r. PUP w Dzierżoniowie został poinformowany iż, z uwagi na fakt, że zapotrzebowanie znacznie przewyższa wysokość dostępnej rezerwy MRPiPS w uzgodnieniu z Radą Rynku Pracy zrezygnowało z przeznaczenia
w br. środków rezerwy KFS na realizację wsparcia w ramach priorytetu „e” tj. na: „zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców”. 
Środki rezerwy KFS zostaną przeznaczone na pokrycie zgłoszonego zapotrzebowania przez samorządy powiatów, tylko na finansowanie zadań w ramach priorytetów określonych na rok bieżący przez Radę Rynku Pracy w pkt a-d, tj. :

a) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnianiem pracowników;

b) wsparcie kształcenia ustawicznego w branży transportowej w zawodach: kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz branży usług opiekuńczych;

c) wsparcie kształcenia ustawicznego w branżach/ przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia;

d) wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu zatrzymania zatrudnienia.

Termin na złożenie do Departamentu Funduszy w MRPiPS wniosku o rezerwę KFS przez PUP w Dzierżoniowie upływa w dniu 08 kwietnia 2016 r.

Z uwagi na upływający w dniu 8 kwietnia 2016 r. termin złożenia przez PUP
w Dzierżoniowie wniosku o środki rezerwy  niezbędne jest powtórne ustosunkowanie się Pracodawców, którzy złożyli wnioski o środki KFS w ramach naboru ogłoszonego od dnia 08 lutego2016 r. w kwestii spełnienia warunków dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego w ramach wyżej wymienionych priorytetów rezerwy ustalonych przez Radę Rynku Pracy, (tj.: lit. a-d) poprzez pisemne wykazanie spełnienia omawianych warunków (np. w przypadku wskazania priorytetu lit.a przez Pracodawcę – należy przedstawić dokumenty, które potwierdzają oferowanie miejsc pracy i jednocześnie zgłaszanie przez Pracodawcę trudności  z zatrudnianiem pracowników, w tym także kontakty z PUP w Dzierżoniowie w tym zakresie).

Informacje w sprawie należy przedłożyć w PUP w Dzierżoniowie nie później
niż do 05 kwietnia 2016 r.. Pozwoli to na prawidłowe określenie wysokości zapotrzebowania o środki rezerwy KFS  w powiecie dzierżoniowskim.

W przypadku braku niezbędnych informacji w wyznaczonym terminie wnioski pracodawców zostaną rozpatrzone negatywnie z uwagi na brak środków KFS na ich realizację w 2016 r.

Related Posts