Status osoby niepełnosprawnej

  • status osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

O niepełnosprawności orzekają:

  • powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ? jako pierwsza instancja; 
  • wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ? jako druga instancja.

Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, co do zasady jest zespołowe i dwuinstancyjne. Natomiast postępowanie orzecznicze w zakresie ulg i uprawnień jest jednoosobowe (orzeka lekarz) i jednoinstancyjne (nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności).

  • uprawnienia osoby niepełnosprawnej

Czas pracy osoby niepełnosprawnej uzależniony jest od orzeczenia stopnia niepełnosprawności:
1. Przy lekkim stopniu niepełnosprawności, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę
i 40 godzin tygodniowo.

2. Przy znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, czas pracy nie może
przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych. Zakazu tego nie stosuje się w dwóch przypadkach:

  1. w stosunku do osób zatrudnionych przy pilnowaniu
  2. w przypadku, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badanie
    profilaktyczne, lub z powodu jego nieobecności, lekarz sprawujący opiekę nad daną osobą wyrazi na to zgodę. Koszt tych badań ponosi pracodawca.


Osoba niepełnosprawna ma prawo do dodatkowej przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek (15 minut).

Osobom mającym znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy wynoszący 10 dni roboczych.

Related Posts