Stypendium dla podejmujących naukę

Stypendium przyznawane jest dla osób bezrobotnych:

  • zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie,
  • bez kwalifikacji zawodowych,
  • które w okresie 12 miesięcy od dnia rejestracji podjęły dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych (szkoła publiczna lub niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej) bądź w szkole  wyższej, w przypadku studiów niestacjonarnych

Wysokość stypendium wynosi 100% kwoty zasiłku i wypłacane jest przez okres
12 miesięcy
 od dnia rozpoczęcia nauki. Stypendium przysługuje tylko wtedy, kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do korzystania ze świadczeń opieki społecznej. Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki, zgodnie z programem nauczania.

Related Posts