UWAGA! TRWA NABÓR WNIOSKÓW O BEZZWROTNE DOTACJE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ!

Od poniedziałku 20 lipca PUP przyjmuje wnioski od osób powyżej 30. roku życia zainteresowanych otrzymaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Informujemy, że o otrzymaniu dotacji nie decyduje tylko kolejność złożenia wniosku, tylko przede wszystkim jego kompletność, zawartość merytoryczna, posiadane kwalifikacje oraz to, czy dana osoba kwalifikuje się do udziału w projekcie.

Przypominamy więc, że projekt jest skierowany do mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego, którzy mają 30 lat i więcej, w szczególności do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy: osób powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, o niskich kwalifikacjach. O dotacje mogą ubiegać się osoby z II lub w szczególnych przypadkach z I profilem pomocy.

PUP ma do rozdysponowania 45 bezzwrotnych dotacji (do 20 tys. zł każda). Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Są też dotacje dla młodych, którzy nie ukończyli 30 lat!

Do 20 tys. zł w ramach środków na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej mogą uzyskać też młode osoby (do 30. roku życia). Są to pieniądze w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (I)” , współfinansowanego ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER.

Z tych środków mogą skorzystać osoby młode – w wieku 18-29 lat, zarejestrowane

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dzierżoniowie jako osoby bezrobotne, niepracujące, niekształcące się w trybie stacjonarnym ani też nie korzystające ze szkoleń finansowanych ze środków publicznych w ciągu ostatnich czterech tygodni przed przystąpieniem do projektu. Ważne jest także, aby osoba miała ustalony II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.

Wnioskujący na dzień rozpatrzenia przez PUP wniosku o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej musi spełniać kryteria wskazane powyżej kwalifikujące go do udziału w projekcie POWER 1.1.2.  Procedura związana z rozpatrzeniem wniosku została ujęta w dostępnych na stronie PUP zasadach przyznawania środków.

Related Posts