ZYSKAJ BLISKO 8 TYS. ZŁ W RAMACH BONU NA ZASIEDLENIE

Jesteś osobą bezrobotną, masz mniej niż 30 lat i masz szansę na pracę poza naszym powiatem, która wiąże się ze zmianą miejsca zamieszkania? Skorzystaj z bonu na zasiedlenie!Są to środki w wysokości do 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, czyli ok. 7900 zł.

Taki bon może otrzymać osoba, która podejmie zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania oraz:

– odległość między tymi miejscami musi wynosić co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej trzy godziny dziennie,

– z tytułu ich wykonywania będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu,

– będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Related Posts