Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, dla którego określony został II,
a w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy, starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1513,50 zł.

Premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:

1)  koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości  605,40 zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,90 zł, łącznie ze stypendium;2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Osobie odbywającej staż w ramach bonu stażowego przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 28.01.2015r. poz. 149) przez okres odbywania stażu w wysokości 120 % podstawowej kwoty zasiłku miesięcznie.

Related Posts