Krajowy Fundusz Szkoleniowy to wydzielona część Funduszu Pracy – funduszu celowego przeznaczonego na zapobieganie bezrobociu i ograniczanie jego skutków, tworzonego ze składek pracodawców.
             PUP w Dzierżoniowie może przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących:
– kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
a) określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,
b) kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
c) egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
d) badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
e) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku podjętym kształceniem.

              W 2015 roku środki KFS były przeznaczone dla osób powyżej 45. roku życia.


              Budżet KFS w 2015 roku wyniósł 333 300 zł z tego:
– 289 074,52 zł przeznaczone było na kształcenie ustawiczne,
– 44 225,48 zł przeznaczone było na promocję KFS.

W 2016 roku środki KFS są przeznaczone na:– wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnianie kompetencji do celów zawodowych;- wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;- wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f  ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
z dnia 20 kwietnia 2004r.
(nowa forma wsparcia wprowadzona od dnia 01.01.2016r.)

 Budżet KFS w 2016r. wynosi 370 000 zł z tego:

– 320 000 zł przeznaczone jest na kształcenie ustawiczne,
– 50 000 zł przeznaczone jest na promocję KFS.

Related Posts