STAŻE DLA OSÓB PONIŻEJ 30. ROKU ŻYCIA

DLACZEGO WARTO MIEĆ STAŻYSTĘ

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zachęca pracodawców do jak najszybszego złożenia wniosków o organizację stażu. Dlaczego?

Realizowany przez PUP Dzierżoniów projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (I)“, współfinansowany ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER ma bardzo krótki okres realizacji– do 30 listopada br.,
stąd pośpiech w składaniu wniosków jest wskazany. Obecnie najwięcej zyskają pracodawcy, którzy przyjmą na staż osobę od sierpnia, czyli wniosek powinni złożyć najpóźniej w lipcu. Najmniej – pracodawcy, którzy zorganizują staże od września.

Czym jest staż?

Staż to nic innego jak nabywanie przez osobę bezrobotną umiejętności praktycznych do wykonywania pracy w siedzibie pracodawcy, ale bez nawiązywania stosunku pracy między pracodawcą a skierowaną na staż osobą bezrobotną (odbywa się na podstawie umowy zawartej między stażystą i PUP).

Ile czasu może trwać staż?

 • Z uwagi na czas pozostały do końca roku i środki PUP może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres minimum 3 miesięcy, a maksymalnie do 30.11.2015 r.

Składając wniosek:

– w lipcu – możesz liczyć na zorganizowanie stażu przez okres 4 miesięcy

– w sierpniu – możesz liczyć na zorganizowanie stażu przez okres 3 miesięcy

Co należy zrobić, żeby przyjąć osobę bezrobotną na staż?

Złożyć wniosek o organizację stażu w PUP. W okresie do 30 dni od złożenia wniosku PUP wyśle zwrotną informację o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku (odmowa zawsze powinna być uzasadniona).

Po pozytywnie rozpatrzonym wniosku stażysta podpisuje ze starostą umowę, w której zawarte są informacje dotyczące programu, według którego będzie realizowany staż.

Umowa określa w szczególności:

 • dane osoby kierowanej na staż,
 • dane opiekuna osoby bezrobotnej,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • zobowiązanie pracodawcy do zapewnienia należytej realizacji stażu, zgodnie z ustalonym programem,
 • deklarację zatrudnienia po zakończeniu stażu tylko przez okres co najmniej 3 miesięcy. Nowością jest to, że mogą to być różne formy zatrudnienia:
  – w przypadku stosunku pracy – oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy,
  – w przypadku umowy cywilnoprawnej – oferta pracy na minimum trzy pełne miesiące, przy czym wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  – w przypadku umowy cywilnoprawnej zawartej na okres krótszy niż trzy miesiące (umowy o dzieło) – wartość umowy musi być równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jako organizator stażu:

 • zapoznajesz stażystę z programem stażu, z jego obowiązkami i uprawnieniami,
 • zapewniasz stażyście profilaktyczną ochronę zdrowia, tak jak swoim pracownikom,
 • szkolisz stażystę w zakresie bhp, ppoż. i zapoznajesz go z regulaminem pracy,
 • przydzielasz stażyście na zasadach przewidzianych dla pracowników odzież i obuwie robocze, niezbędne środki ochrony i higieny,
 • jesteś zobowiązany niezwłocznie (nie później niż w ciągu siedmiu dni) poinformować PUP, jeżeli staż został przerwany, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności stażysty i wszystkich innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu,
 • na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż jesteś zobowiązany udzielić jej dwóch dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu (za ostatni miesiąc jesteś  zobowiązany udzielić dwóch dni wolnych przed terminem ukończenia stażu), warto również pamiętać o tym, że w związku z tym, że staż nie jest formą zatrudnienia w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, podczas odbywania stażu osobie bezrobotnej nie przysługuje urlop bezpłatny ani okolicznościowy,
 • po zakończeniu stażu jesteś zobowiązany wydać stażyście pisemną opinię zawierającą informacje o zadaniach, jakie realizował i umiejętnościach praktycznych, jakie uzyskał w trakcie stażu. PUP wyda stażyście zaświadczenie o odbyciu stażu,
 • nie jesteś upoważniony do wypłacania stażyście wynagrodzenia, dodatkowych świadczeń, nagród, itp.

Stażysta ma obowiązek sporządzać sprawozdanie z przebiegu stażu.
Opiekun stażysty udziela mu wskazówek i pomocy w wypełnianiu powierzonych zadań i poświadcza własnym podpisem sprawozdanie sporządzone przez stażystę.

PUP na Twój wniosek może pozbawić stażystę możliwości ukończenia programu, jeżeli:

 • będzie miał więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwionej nieobecności,
 • naruszy regulamin pracy, np. stawi się do pracy pod wpływem alkoholu,
 • jego usprawiedliwiona nieobecność uniemożliwi zrealizowanie programu stażu.

Pracodawco, dlaczego warto przyjąć osoby bezrobotne na staż?

 • zyskujesz pracownika, z którym nie nawiązujesz stosunku pracy w okresie trwania stażu – nadzór nad odbywaniem stażu przez skierowaną osobę sprawuje PUP,
 • zyskujesz pracownika, któremu nie wypłacasz wynagrodzenia przez okres odbywania stażu – osobie bezrobotnej w czasie odbywania stażu przysługuje stypendium wypłacane przez PUP.

Przydatne informacje

 • Składając wniosek, możesz wskazać imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chcesz przyjąć na staż.
 • Uwaga:
  Przyznanie wsparcia osobie bezrobotnej jest uzależnione od profilu pomocy, który zostanie jej ustalony w wyniku analizy sytuacji  oraz indywidualnego planu działania ustalonego  doradcą w PUP.

Related Posts